Rektorsbrev

Julhälsning från Rektor

Så var ännu en termin till ända. Ansträngningar, utmaningar, segrar och förluster, en termin består av så mycket för både elever och medarbetare. Jag hoppas att alla elever tar tillfället i akt och vilar sig och tar det riktigt lugnt under julhelgen. Spendera tid utomhus umgås med vänner och koppla av. Ett avbrott från skolans dagliga flit är både nyttigt och roligt! För dagligt flit är just vad vi pratar om. Våra elever har en fantastisk kunskapstörst och en enorm vilja att lära. Hög trivsel, god studiero och höga studieresultat har sin utgångspunkt i den vilja att lära och att lära ut som är så närvarande på skolan. Det ger våra lärare och elever förutsättningar för att göra det fantastiska arbete som de gör tillsammans med era barn varje dag i skolan.

Höstterminen har inneburit flera stora förändringar på Sturebyskolan. Rastpedagogen har fått en tydligare roll på skolan och aktiviteterna mellan lektionerna har mer innehåll och substans idag, någonting vi ser tydligt hos eleverna. Vi har fått en ny skolbyggnad med allt vad det innebär från inredning till nya rastaktiviteter för eleverna och en ny utökad studieverksamhet på mellanstadiet. Trygghetsfrågorna har stått i centrum och vi arbetar i arbetslagen med den dagliga trivseln i skolan som helhet.

Det här läsåret arbetar vi på Sturebyskolan med systematiskt kvalitetsarbete som fokus. Arbetslagen har skrivit analyser av föregående läsår och tagit fram prioriterade mål för verksamheten under läsåret 16/17. Nedan ser du ett par korta exempel ur de prioriterade målen:

På fritids arbetar man med prioriterade mål kring läroplanen, pedagogisk planering, trygghetsfrågor, rastaktiviteter mm.

I årskurs F-3 arbetar man med Läslyftet, iPad som pedagogiskt verktyg, utveckling av skolans rastverksamhet, trivselfrågor och ny läroplan för förskoleklassverksamheten mm.

I årskurs 4-6 arbetar man bland annat med trivsel och trygghetsfrågor, formativ bedömning, läslyftet mm.

I åk 7-9 arbetar man med fysisk och psykisk hälsa, medbestämmande för elever, läslyftet, ledarskap inom idrotten, tema Japan inom kreativa valet mm.

 

Inför vårterminen har skolan gjort en stor satsning på iPads i verksamheten. Skolan har köpt in 180 iPads för att stärka användandet av digitala läromedel i lärandet. Som en del i detta görs även en förstärkning av digitala hjälpmedel för elever med läs-och skrivsvårigheter.

Inför kommande termin har skolledningen valt att göra ett antal personalförstärkningar i verksamheten. Vi anställer en kurator till och kommer från och med nästa termin at ha två kuratorer i verksamheten. I samband med att Camilla Forseth biträdande rektor på lågstadiet återgår tjänst gör vi en utökning inom skolledningen. Camilla får ett riktat ansvar för specialpedagogiska frågor i skolledningen. Elin Hjorth kommer därför även fortsättningsvis att arbeta som skolledare med ansvar för åk F-1. Inför kommande termin utökar vi även med en specialpedagog på skolan.

Lokalfrågan är sedan länge en prioriterad fråga på skolan. Utbildningsförvaltningen har nu en arbetsgrupp med arkitekter som arbetar på ett förslag kring skolans utformning de kommande åren. När vi under våren närmar oss ett konkret förslag kommer arbetsgrupper bestående av medarbetare, elever och föräldraforum få inkomma med åsikter om detaljplanering.

Åsikterna är många om skolans framtid i Sverige. Debatten om vilka vägval vi ska göra nationellt förs bland politiker, journalister, numera på börsen, ute på skolorna och hemma vid köksbordet. Utvecklingens som tyckts ha nått vägs ände för bara ett år sedan ser för första gången på länge lite ljusare ut. En positiv trend i senaste Pisamätningen visar stärkta resultat i läsförståelse, matematik och NO. I den senaste TIMSS-mätningen, som också den visade på positiv utveckling deltog klasser från Sturebyskolan så där har vi varit med och påverkat!

Det är en spännande tid vi har framför oss både på skolan, i Stockholm och i landet som helhet. I allt förändringsarbete är det viktigt att ta fasta på det värdefulla man redan har. På Sturebyskolan har vi fantastiska elever och lärare som arbetar hårt och målmedvetet varje dag. En skola blir aldrig bättre än sin senaste lektion brukar jag säga. Ett arbete vi gör tillsammans allihop. Vi är oerhört stolta över det arbete som görs på Sturebyskolan. Det har du också anledning att vara!

Jag önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

 

Martin Widholm

Rektor

Dela:
Kategorier: