Till innehåll på sidan

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan görs numera digitalt via skolplattformen och under frånvaro och närvaro. För att underlätta själva registreringen kommer här en guide som beskriver hur det går till.

Den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 innebär att rektor eller den som rektor delegerar uppgiften till, beviljar kortare ledigheter för enskilda angelägenheter . Ledighet som överstiger 10 dagar per läsår beviljas endast av rektor om synnerliga skäl finns. Semester för familjen anses inte vara ett synnerligt skäl. 

Skolledningen för Sturebyskolan anser att närvaro i skolan är mycket viktig. När ledighet beviljas har vårdnadshavare ett stort ansvar att se till att de arbetsuppgifter som åläggs eleven utförs. 

  • Beslut om fem dagars ledighet per läsår delegeras till biträdande rektor. Ledighet beviljas endast om elevens lärare anser att elevens studiesituation är sådan att ledigheten inte kommer att påverka elevens möjlighet att nå målen i samtliga ämnen.
  • Om ledighetsansökan innebär att antal lediga dagar per läsår överstiger fem dagar kommer biträdande rektor att konsultera rektor och sedan fatta beslut i frågan. Skolan kommer generellt att vara mycket återhållsam med ledighet som överstiger fem dagar per läsår.
  • Ledighet som överstiger 10 dagar per läsår beviljas endast av rektor om synnerliga skäl finns.
  • Elever ska tilldelas arbetsuppgifter som måste göras inför/under ledighet för att säkerställa att eleven når sina mål. Ansökan om ledighet ska inte heller innebära ökad arbetsbelastning för undervisande lärare.
  • Ledighet ska sökas senast tre veckor innan datum för sökt ledighet infaller.
  • Ledighet kommer inte att godkännas de datum som nationella prov infaller oavsett årskurs. I nuläget infaller nationella prov på vårterminen. Datum för nationella prov läggs upp på skolans hemsida när vi får information från Skolverket.

 

 

Dela: